Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

bodyinthegarden
bodyinthegarden
Jessica Day, New Girl, crying Inconsolably gif #feels
Reposted fromapatia apatia viablueberries blueberries
9591 ca4a 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viablueberries blueberries
bodyinthegarden
9204 9861
Reposted fromrol rol viablueberries blueberries
bodyinthegarden
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viakostkarubika kostkarubika
8298 fe59
Reposted fromsunlight sunlight viaazazel azazel
3628 49e1 500
Reposted fromidiod idiod via3u3a 3u3a
bodyinthegarden
0469 22ee
bodyinthegarden
Zdradzamy ludzi, wykorzystujemy ich, traktujemy ich jak przedmioty, nie mając nawet w sobie na tyle jaj, aby przyznać przed sobą i przed nimi, że tak właśnie jest, że są w naszym życiu po prostu zabawkami do rozrywki. Tkwimy w beznadziejnych związkach, bo uważamy, że przynajmniej zaprowadzają w naszym życiu porządek. Wpadamy w nałogi, bo przecież w porządku musi być też trochę rozrywki. Marnujemy szanse. Chcemy więcej, niż mamy, bo przecież zawsze można chcieć więcej, bo ktoś ma więcej. Bierzemy durne kredyty i raty. Zadłużamy się. Skupiamy się
na rzeczach, które w ogóle nas nie powinny dotyczyć. 
Tracimy czas.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromladygrey ladygrey viashitsuri shitsuri
bodyinthegarden
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viadontforgetme dontforgetme
bodyinthegarden
bodyinthegarden
3332 434c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viadogs dogs
bodyinthegarden
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viarudosci rudosci

February 16 2017

bodyinthegarden
4539 4e22
Reposted fromkajagie kajagie viaorchila orchila
bodyinthegarden
6648 8178 500
Reposted fromms-kate ms-kate viaszmay szmay
bodyinthegarden
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
bodyinthegarden
bodyinthegarden
3454 e152
Reposted frommaybeimcrazy maybeimcrazy viapandorcia pandorcia

February 15 2017

bodyinthegarden
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3

February 14 2017

bodyinthegarden
have you told her yet
Reposted fromdogs dogs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl