Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

bodyinthegarden
1047 2a4d 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viahorstiporsti horstiporsti
bodyinthegarden
bodyinthegarden
1665 ae83 500
Reposted fromnutt nutt viarurky rurky
bodyinthegarden
2418 02c6 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vialenifca lenifca
bodyinthegarden
2188 ad99 500
Reposted fromxawery xawery vialenifca lenifca
bodyinthegarden
bodyinthegarden
9773 0112 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viaarachnephobic arachnephobic
bodyinthegarden
4423 fb88 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialevune levune
bodyinthegarden
8341 cbbc
Reposted fromtichga tichga viaarachnephobic arachnephobic
bodyinthegarden
0605 926a 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatomczan tomczan
bodyinthegarden
2240 5d1f
Reposted fromkarahippie karahippie viamaryjanejanis maryjanejanis
bodyinthegarden
1958 fde5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflowerstandman flowerstandman
bodyinthegarden
1043 6ffc 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaserenite serenite
bodyinthegarden
Reposted fromFlau Flau viapoolun poolun
bodyinthegarden
0883 9a3b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadrozdzi drozdzi
bodyinthegarden
bodyinthegarden
Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba już jest życiem ostatecznym?
Einmal ist keinmal, powtarza sobie Tomasz niemieckie przysłowie. Jeśli coś zdarza się raz, to jakby nie zdarzyło się nigdy. Jeśli człowiek ma prawo tylko do jednego życia, to jakby nie żył w ogóle. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viamyszkaminnie myszkaminnie

August 17 2019

bodyinthegarden
0822 eb09 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viamolotovcupcake molotovcupcake
bodyinthegarden
1150 d596
Reposted fromsailormoon sailormoon viaKocuch Kocuch
bodyinthegarden


you're gonna need a bigger hug
Reposted frombootlegs bootlegs viaKocuch Kocuch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl