Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

bodyinthegarden
3778 e899 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaolc olc
bodyinthegarden
6178 cdea
Reposted fromchemicalna chemicalna viavertheer vertheer
bodyinthegarden
6031 26ee
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamysweetheartt mysweetheartt
bodyinthegarden
4063 d6d5
Reposted frompurpa purpa viavertheer vertheer
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viavertheer vertheer
bodyinthegarden
7082 cb02 500
Reposted fromdeszcz deszcz
bodyinthegarden
6532 4ec0 500
Reposted fromtgs tgs vianami nami
bodyinthegarden
5543 9123
bodyinthegarden
bodyinthegarden
3066 6da6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaslova slova
bodyinthegarden
4711 0a35 500
Reposted fromteijakool teijakool viaslova slova
bodyinthegarden
6999 58d3 500
Reposted fromnazarena nazarena viayouam youam
bodyinthegarden
Reposted fromshakeme shakeme viaslova slova
bodyinthegarden
9250 eb23 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaslova slova
bodyinthegarden
5628 8ce7 500
Reposted fromstroschek stroschek viaslova slova
bodyinthegarden
5661 49ba 500
Reposted fromfungi fungi viaslova slova
bodyinthegarden
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Cały humor w filmie jest podszyty jej osobistym dramatem. Facet, rodzice, rodzina, a nawet zupełnie obcy ludzie - każdy z nich miał genialny plan na jej życie. Nikogo nie interesowało czego ona chce. A ona naprawdę nie chciała dużo. Tylko skończyć studia, pójść do pracy, zobaczyć trochę świata, poczuć się sobą, przekonać się, że jest silna i mocna, że potrafi sobie sama poradzić ze wszystkim, że nie musi się niczego bać. Oni to zlekceważyli i wyśmiali. 
Trafiła z deszczu pod rynnę. Z jednego ślubnego kobierca na drugi. Tylko pan młody trochę przystojniejszy.
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Trzymajcie się Kaśki Solskie.
— przemyślenia na temat
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamehhh mehhh
bodyinthegarden
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainspirations inspirations
6782 9f6c
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaohhwell ohhwell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl